Kimondták: Megtévesztő a domain regisztrátor

Kategória: Érdekességek | Cikk Gyors olvasása
MEGOSZTÁS

Érdekes ügy került a regisztrátori döntnöki tanács elé. Egy domain regisztrátor (webenlet.hu) tulajdonában lévő domain nevet vettek el, mert nem volt használatban és megtévesztőnek minősítették.

 

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖKI TANÁCS DÖNTÉSE

biomerieux.hu domain tárgyában indult eljárásbanA bioMérieux (F-69280, MARCY L’ETOILE, Chemin de l’Orme, Franciaország) kérelmező („Kérelmező”) által a Webenlét Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-890189, 1130 Budapest, Hajdu köz 7. A. ép. fszt. 4.) kérelmezett („Kérelmezett”) ellen a biomerieux.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a háromtagú Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi
 

Döntést

 

Kimondták: Megtévesztő a domain regisztrátor


A Regisztrációs Döntnöki Tanács a biomerieux.hu domain nevet a Webenlét Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kérelmező, a bioMérieux javára történő átruházását rendeli el.A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

7.1 Domain-használó jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és

c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.


 

Indokolás


A Kérelmező a biomerieux.hu domain név („Domain”) ügyében megfelelően felhatalmazott képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be az Alternatív Vitarendező Fórumhoz, amelyben kérte a Domain a Kérelmezettől részére való átruházását, és kérelmének elbírálását háromtagú döntnöki tanácsban. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a Webenlét Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jelölte meg.


I. Kérelem


A Kérelmező előadta, hogy a Domain azonos „BIOMERIEUX” IR 933598. sz. szóvédjeggyel illetve az IR 912430 sz. ábrás védjegy dominánsnak tekintendő szóelemével, amelyre vonatkozóan Magyarországra is kiterjedő védjegyoltalmak tárgya. A Védjegyek jogosultja a Kérelmező. A Domain továbbá azonos a Kérelmező cégnévvel és az általa használt kereskedelmi névvel. Ezen felül a Kérelmező ismertette, hogy jogosultja és használója a biomerieux.com domainnek is.Hivatkozott arrahogy a megjelölt védjegyeinek, illetve a biomerieux.com domainjének elsőbbsége minden esetben korábbi a Kérelmezett általi Domain igénylési napnál (2013. december 31.). Előadta, hogy a biomerieux.hu domain jogosultja a Kérelmezett általi igénylést megelőzően a Kérelmező egyik leányvállalata, a bioMérieux Austria GmbH volt, azonban a regisztráció nem került meghosszabbításra.Előadta, hogy a Kérelmező az Európai Unió területén és Magyarországon is elismert, diagnosztikai berendezéseket és eljárásokat fejlesztő és gyártó biotechnológiai cég, ennek megfelelően az Európai Unióban – ideértve Magyarország területét is – jelentős mértékben hasznosította védjegyeit. Véleménye szerint a Kérelmezőre vonatkozó, csatolt Wikipedia szócikk valamint a google.hu keresési találatai is alátámasztják ismertségét és elismertségét, hiszen ez utóbbi kizárólag a Kérelmező cégcsoportjának tevékenységével kapcsolatos domaineket, honlapokat ad ki eredményként. A magyarországi hasznosítás körében kiemelte, hogy cégcsoportja Magyarországon is rendelkezik leányvállalattal a bioMérieux Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság révén, amely jelentős árbevételt produkál.Jogalapként a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § és 27. §-t, valamint a Legfelsőbb Bíróság BH 2005.145. sz. határozatában foglalt, a védjegyek kizárólagos internetes használatára vonatkozó állásfoglalást jelölte meg. Ezen felül a „BIOMERIEUX” megjelölésre a védjegyekből eredő jogosultságok mellett álláspontja szerint a Kérelmezőt a névhasználati jog is megilleti, hiszen a Kérelmező cégnevében (illetve magyarországi leányvállalatának cégnevében is) az ékezeteket leszámítva összetéveszthetőségig hasonló formában megtalálható a hivatkozott megjelölés. Álláspontja szerint tehát a „BIOMERIEUX” név védjegyoltalom és a cégnévhez fűződő névjog mellett kereskedelmi név oltalom alatt is áll, melyet a Polgári Törvénykönyv és a Versenytörvény jellegbitorlás tilalmára vonatkozó szabályai is védelemben részesítenek. Az azonosság illetve összetéveszthetőség vonatkozásában álláspontja szerint a .hu végződés nem vehető figyelembe megkülönböztető elemként a Kérelmező javára oltalmazott név és a kérelmezett domain nevek összehasonlítása során. Ennek megfelelően a Kérelmezett által regisztrált "BIOMERIEUX" megjelölés nyilvánvalóan azonos a fent hivatkozott szóvédjeggyel és összetéveszthetőségig hasonló a fent hivatkozott ábrás védjegy dominánsnak tekintendő szóeleméhez, illetve a cégnevekhez.


Rögzítette a Kérelmező azt is, hogy maga, illetve hazai leányvállalata a „BIOMERIEUX” megjelölés használatára a Kérelmezettet nem jogosította fel, illetve a Kérelmezettel nincs és nem is volt szerződéses kapcsolatban.


Megítélése szerint a Kérelmezett részére delegált domain név tényleges használata esetén alkalmas a fogyasztók és az Internet-használók megtévesztésére a Domain tényleges jogosultja vonatkozásában. Ezen felül a Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke Domain névhez, mivel azt nem használja, illetve használat esetében a fogyasztók megtévesztésének is fennállna a veszélye.


Hangsúlyozta, hogy a Kérelmezett a Domain alatt semmilyen tartalmat nem tesz közzé. A Kérelmező ezt a körülményt közjegyzői ténytanúsítvánnyal is igazolta. A Kérelmező ebből arra következtetett, hogy a jelen eljárásról szóló értesítést megelőzően a Domaint vagy a Domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban Kérelmezett nem használta.

(Szerk.: Több hasonló eset alapján egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a használaton kívüli domain nevek veszélyben vannak! )Előadta, hogy megítélése szerint a Kérelmezettnek az Domain nem közismert elnevezése, mivel a domain név a Kérelmező közismert elnevezésével azonos, továbbá mivel a Kérelmezett egyáltalán nem hasznosítja a Domaint, ezért javára a tisztességes használat sem lehet megállapítható. Ennek megfelelően álláspontja szerint a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 29. a) pontjában rögzített feltétel teljesülése megállapítható, mivel a Kérelmezett a Domaint anélkül igényelte, hogy a névhez valamely joga vagy jogos érdeke fűződne.


Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként a Kérelmező előadta, hogy a Domain egy olyan személynév (t.i. jogi személy neve), amely tekintetében használója és a Domain között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat, ezzel szemben a kapcsolat a személynév és a Kérelmező között egyértelműen fennáll, hiszen a Domain névben foglalt megjelölés a Kérelmező, illetve leányvállalatának, cégnevének vezérszavával azonos, ekként pedig a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31. e) pontjában rögzített feltétel alapján a Kérelmezett rosszhiszeműsége megállapítható.


A Kérelmezett rosszhiszeműsége álláspontja szerint az eljárási szabályzat 31. c.) pontja szerint is megállapítható lehet, mivel a csatolt cégkivonatokból megállapítható, hogy a Kérelmező magyarországi leányvállalatának, illetőleg a Kérelmezettnek is tevékenységi körei közé tartozik a TEÁOR 6311’08 számú Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás és így versenytársnak minősülnek. Álláspontja szerint a versenytárs cégnevének, kereskedelmi nevének és védjegyének domainkénti bejegyeztetése rosszhiszemű, mivel annak az lehet a célja, hogy a Kérelmezett egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarja. Ezért a Kérelmező álláspontja szerint a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 29. b) pontjában rögzített szerint a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte.

II. Kérelmezett érdemi védekezése


A Kérelmezett védekezést nem terjesztett elő, a jelen ügyben semmiféle nyilatkozatot nem tett.

III. Döntés indokolásaA Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelem, a csatolt bizonyítékok valamint a nyilvános weboldalakon elérhető adatok és tények, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (RDSZ) rendelkezései alapján, háromtagú tanácsban hozta meg döntését. A Kérelmezett a vonatkozó figyelmeztetés ellenére semmilyen védekezést nem terjesztett elő, ezért ezt a RDSZ 22. pontja alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmezte.
Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”A Döntnöki Tanács első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Döntnöki Tanács megvizsgálta a Kérelmezőhöz köthető „BIOMERIEUX” elemet tartalmazó védjegyek érvényességét az SZTNH által nyilvános weboldalon közzétett védjegy lajstromadatok szerint. A Döntnöki Tanács a Kérelmező által becsatolt iratokból, valamint az SZTNH fent hivatkozott nyilvántartásából megállapította, hogy Kérelmező a Domainnel megegyező érvényes közösségi szóvédjeggyel, illetve az ábrás védjegy esetén domináns elemében megegyező érvényes közösségi védjegyekkel rendelkezik. A Döntnöki Tanács rögzíti, hogy a Kérelmezőnek azonos nevű leányvállalata működik Magyarországon. Ezen felül a Döntnöki Tanács a hivatkozott cégnév, valamint a Kérelmezett által nem vitatott, így vélelmezetten elismert jelentős magyarországi forgalma alapján a Kérelmező javára valósnak fogadta el a Kérelmező által használt BIOMERIEUX kifejezés mint kereskedelmi név fennállását is.Döntnöki Tanács a Domain megtekintésével, valamint az archive.org szolgáltatás segítségével a 2014. március 24. napi állapot alapján maga is meggyőződött arról, hogy a Domain név alatt semmilyen tartalom nem található, illetve, hogy korábbi, archivált internetes tartalom sem érhető el. Ezt támasztotta alá a 2014. február 7. napján felvett hiteles ténytanúsítási jegyzőkönyv is. A Domain használat elmulasztását a Kérelmezett maga sem vitatta.

A fentiekre tekintettel a Döntnöki Tanács az RDSZ 29. pont első fordulatának az átruházás feltételeként megjelölt rendelkezése alapján megállapította, hogy a Kérelmező jogosult lehet a biomerieux.hu domain név használatára.A Döntnök ezt követően vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett domain névhez, vagy a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, ill. használta-e.

Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.Az eset összes körülményéből, valamint a Kérelmező által erre vonatkozóan előadott, a Kérelmezett által nem vitatott bizonyítékokból és körülményekből megállapítható volt, hogy a Kérelmezett a Domain nevet nem használta, arra előkészületet sem tett. Maga a Domain név a Kérelmezett cégnevétől teljesen különböző, míg a Kérelmező, továbbá leányvállalata cégnevével valamint védjegyeivel megegyezik. A Kérelmezett maga sem jelölt meg semmilyen olyan árut, szolgáltatást, vagy konkrét fejlesztési irányt, amelyet érdemi használatnak vagy arra való előkészületnek lehetne tekinteni, a Domain alatt pedig semmiféle webes tartalom nem érhető el.A védjegylajstrom lekérdezés a Kérelmezett tekintetében nem tárt fel a domain névvel kapcsolatos semmilyen védjegyjogosultságot, a Kérelmezett cégneve pedig egyértelműen nem azonos vagy hasonlatos a „biomerieux” kifejezéssel. A Kérelmezett maga sem állította vagy valószínűsítette, hogy a névhez bármilyen joga vagy jogos érdeke fűződne – ezzel kapcsolatban sem jelölt meg semmilyen olyan árut, szolgáltatást, vagy konkrét fejlesztési irányt, amelyet érdemi használatnak vagy arra való előkészületnek lehetne tekinteni.Mindezek alapján a Kérelmezett javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket a Döntnöki Tanács az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A rosszhiszeműség tekintetében az RDSZ 31. pontja ad iránymutatást. Eszerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.Nem volt megállapítható, hogy a Domaint első sorban a névhasználatra jogosult személy részére későbbi, ellenérték fejében történő átruházás érdekében regisztrálták volna (RDSZ 31. a) pontja), hiszen erre vonatkozó ajánlat a felek között nem vált ismertté, illetve az sem, hogy az abból a célból történt, hogy a Domaint a névhasználatra jogosultat (aki a használattal felhagyott) a Domain használatában megakadályozzák (RDSZ 31. b) pontja).


A Döntnöki Tanács nem tudta elfogadni a Kérelmező azon érvelését, mely szerint a Domain használata a versenytárs tevékenységének megzavarására irányul és így az az RDSZ 31. c) pontja alapján rosszhiszemű használatnak minősülhet. A Kérelmező által csatolt bizonyítékok alapján az állapítható meg, hogy a Kérelmező – ideértve a tőle egyébként jogilag elkülönült, hivatkozott magyar leányvállalatát – tevékenysége elsősorban a gyógyászati- és orvostechnológiai termékek kereskedelme, míg a Kérelmezett tevékenysége informatikai- és más hasonló média-szolgáltatásokból áll. Ezért Döntnöki Tanács megállapította, a Kérelmező és Kérelmezett egymásnak nem versenytársai, következésképp az RDSZ 31. c) pontjának alkalmazása sem merülhet fel. A Domain alatti tartalomszolgáltatás teljes hiányában a megtévesztő használatra vonatkozó RDSZ 31. d) pont alapján sem volt megállapítható a Kérelmezett rosszhiszeműsége.A Regisztrációs Döntnöki Tanács álláspontja szerint a jelen eljárásban az azonban egyértelműen megállapítható, hogy a Domain név és az azt használó Kérelmezett között nincsen semmilyen bizonyítható kapcsolat. Ezért az eset összes körülményeinek figyelembevételével, valamint a Kérelmezett védekezésének hiányában a Döntnöki Tanács megállapította, hogy a Domain név Kérelmezett általi használata az RDSZ 31. e) pontja alapján rosszhiszemű használatnak minősül.Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács az RDSZ 29. a) és b) pontjai alapján a kérelmet alaposnak találta és annak helyt adott, egyidejűleg elrendeli a biomerieux.hu domain név Kérelmezettől való visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen döntést az RDSZ 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2014. március 24.

 

Tanulság: 

 

  • Ne hagyd üresen állni a domain nevedet.
  • Ha azért veszel egy domaint, hogy majd azt eladd egy nagy külföldi cégnek, akkor semmiképpen ne keresd meg őket hogy tegyenek ajánlatot a domain nevedre.
  • Ha a domain mögé teszel egy olyan oldalt, amin látszik, hogy teljesen mással foglalkozik, mint a külföldi oldal, akkor van esélyed megtartani a domain nevet.
  • Ha így teszel és vesztenek, akkor pedig minden gond nélkül eladhatod nekik!

Nem maradsz le semmi fontosról, ha megadod a címed:

Csak olyan cikkeket küldünk neked, amik érdekelni fognak. Max heti 1 alkalommal.

Ne maradj le a frissítésekről... iratkozz fel a CikkFigyelőre:
 

Vissza

Címkék : Domain hírek

Oszd Meg a Cikket :


Szerző

Bártfai Balázs

Bártfai Balázs vagyok, sorozat vállalkozó. 2003 óta valósítom meg a saját és mások ötleteit. Több sikeres ötlet és pár kudarc áll a hátam mögött. Az automatizált megoldásokban hiszek. Ezért olyan stratégiákat dolgozok ki, amik folyamatosan szállítják a vevőket.

Kapcsolódó cikkeink:

 
 

 


Csali termék


Belépő termék

 Értesítés új hírekrőlHírlevél

 

Címkék

Iratkozz fel és nem maradsz le semmiről. Szólunk, ha frissül a cikk vagy számodra érdekes témákról írtunk.